Όταν είναι φανερό ότι οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν, μην αναπροσαρμόζεις τους στόχους - αναπροσάρμοσε το σχέδιο δράσης.

When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps.

Κονφούκιος (551-479 πΧ), Κινέζος στοχαστής και φιλόσοφος.