Μια αποτυχία αποδεικνύει μόνο αυτό: ότι η αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε δεν ήταν αρκετά ισχυρή.

A failure establishes only this: that our determination to succeed was not strong enough.

Hoshang N. Akhtar