Αν νομίζεις ότι είσαι πολύ μικρός για να είσαι αποτελεσματικός σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχεις βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι με ένα κουνούπι.
If you think you are too small to be effective in this world, you have never been in the dark with a mosquito.

Betty Reese, Καθηγήτρια Νοσοκομειακής Φροντίδας.