Πολλές από τις αποτυχίες στη ζωή έχουν προέλθει από ανθρώπους που δεν συνειδητοποίησαν πόσο κοντά ήταν στην επιτυχία όταν τα παράτησαν.

Many of life 's failures are people who did not realise how close they were to success when they gave up.

 

Εάν κάναμε όλα τα πράγματα που είμαστε ικανοί να κάνουμε, θα μας αφήναμε κυριολεκτικά εμβρόντητους.

If we did all the things that we are capable of doing, we would literally astound ourselves.


Η ευκαιρία χάνεται από τους περισσότερους ανθρώπους γιατί ντύνεται με φόρμα εργασίας και μοιάζει με δουλειά!

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work!

Thomas Edison (1847-1931), Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας.